Information om oss

Information om oss

Vi arbetar för att främja jakt, viltvård och naturupplevelser samt för en hållbar nyttjande av naturresurser.

Vårt mål är att vara ett gemensamt hem för alla jägare och alla som är intresserade av jakt och viltvård.

Det finländska samhället har förändrats bland annat på grund av urbaniseringen och förändringarna i näringslivets struktur. För oss här vid Jägarförbundet är det viktigt att värna om den finländska jaktkulturen samt att utveckla jakten och jakt och viltvården i vårt land. Vi önskar alla nya jägare välkomna.

Vår uppgift:
Vi arbetar för att främja jakt och viltvård ,naturupplevelser samt för en hållbar nyttjande av naturresurser

Vår huvudsakliga uppgift är att främja jakt och viltvården. I rollen som intressebevakare för de finländska jägarna främjar vi hållbar jakt och jaktföreningsverksamheten samt utbildar kompetenta och ansvarsfulla jägare. Tillsammans kan vi bevara jakthobbyn som en naturlig del av samhället och att stöda jaktföreningarnas verksamhetsförutsättningar i en föränderlig värld. Vi lyfter fram jaktens inverkan på välbefinnandet och jägarnas viktiga insats för att upprätthålla mångfalden i den finländska naturen. Jägarna utför samtidigt ett samhällsuppdrag (SRVA) till glädje och nytta för hela samhället

Vårt mål är att vara ett hem för alla jägare!

Jakt är en del av samhället och de finländska jägarna är föregångare inom ansvarsfull jakt. I framtiden vill vi vara ett förbund som finns till för alla jägare och har ett allt större inflytande i beslutsfattandet om en hållbar användning av naturresurserna förknippat med jakt. Vi främjar jaktens ställning i ett föränderligt samhälle – med gemensamma krafter.

En del av vardagen och livet i Finland

Framtidens Jägarförbund representerar alla jägare i större omfattning än tidigare. Medlemskåren utgörs inte längre endast av jaktföreningarnas medlemmar, utan vi är en förening för alla som sysslar med och är intresserade av jakt och viltvård. 

Vår sakkunskap står till medlemmarnas och deras familjers förfogande  och stöder på så sätt hundratusentals finländares gemensamma hobby och tillgodoser andra behov i samhället. Vi för samman organisationer och människor som sysslar med jakt och viltvård  och blir på så sätt en allt starkare opinionsbildare i det finländska samhället.